กาลเขว้า ป. ., เครือสถิต อ. ., ภูสระแก้ว เ. ., กิตติวงศ์วิสุทธิ์ อ., และ กาลเขว้า เ. . “การรับรู้ และความคาดหวังต่อคุณภาพบริการปฐมภูมิ ของผู้รับบริการ จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 6, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 44-58, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/259720.