ดาวโรจน์ น., และ ขจรกิตติยา เ. . “พฤติกรรมการสะท้อนคิดและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 6, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 48-64, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/259740.