สลีอ่อน ธ. ., เหล่าวัฒนโรจน์ ก. ., สามสังข์ พ. ., คะตา ส., ชันขุนทด ป. ., ฤทธิชัย ธ. ., และ นวลศรี เ. . “ความชุกและปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์ต่อการประสบอันตรายในการทำงานบนที่สูงของสถานประกอบกิจการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปในประเทศไทย”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 6, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 15-30, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/260364.