ถิ่นนัยธร ป. . ., โกเอี้ยน อ. ., และ รักษานาม บ. . “ผลการใช้ระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา: ศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 6, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 31-47, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/260994.