สุธีรางกูร พ., สมิทธิ์นราเศรษฐ์ อ. ., มากมา ม. ., และ แก้วอนันต์ ช. “ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งในชุมชนกึ่งเมือง”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 6, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2023, น. 24-36, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/262841.