จันทรวิจิตร ก. . . . “การประเมินผลการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงด้วย‘ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี’ จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้ CIPP Model”. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปี 6, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 80-93, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/264519.