วารสารได้รับการอนุมัติเลข ISSN 2773-9007

2021-04-23

วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปีที่ 1 ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำขึ้นในรูปแบบ Online มีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ได้ยื่นคำร้องขอจดแจ้งการพิมพ์ ISSN (Online) จากสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร รหัสคำร้อง 01610 ได้รับแจ้งผลอนุมัติ เลข ISSN วันที่ 23 เมษา 2564  เลข ISSN: 2773-9007 (Online) บทความทางวิชาการ/วิจัยทุกบทความได้ผ่านกระบวนการประเมินและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน ดังนั้น คุณภาพของบทความและองค์ความรู้ที่ได้ในวารสารฉบับนี้จึงมีความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานตามหลักการของวารสารโดยทั่วไป ในฉบับที่ 1 มีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคซิฟิลิสในนักเรียนอาชีวศึกษา และบทความอื่น ๆ

ในโอกาสนี้ทางวารสารขอเชิญชวนนักวิจัย/นักวิชาการ ทุกๆหน่วยงาน ที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ/วิจัยในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในด้านการแพทย์ ด้านการสาธารณสุข ด้านการพยาบาล ด้านสุขภาพศึกษา ด้านสหวิทยาการพฤติกรรมสุขภาพ และด้านสหวิทยาการวิทยาศาสตร์สุขภาพและนวัตกรรม ได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซด์ของวารสารและส่งบทความตีพิมพ์ผ่านระบบ Online ได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjphe/about/submissions

ดร.ภคิน ไชยช่วย
  บรรณาธิการ