[1]
อารีรักษ์ น., น้อยอาษา ร., นามวงศ์ ถ. และ จรรยา .ณ. 2021. ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกหรือเปลี่ยนงานของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดยโสธร. วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา. 1, 2 (ก.ค. 2021), 47–57.