(1)
อารีรักษ์ น.; น้อยอาษา ร.; นามวงศ์ ถ.; จรรยา . ณ. . . ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกหรือเปลี่ยนงานของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดยโสธร. tjphe 2021, 1, 47-57.