อารีรักษ์ น.; น้อยอาษา ร.; นามวงศ์ ถ.; จรรยา . ณ. . . ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกหรือเปลี่ยนงานของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดยโสธร. วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 47–57, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjphe/article/view/250880. Acesso em: 28 พ.ย. 2022.