อารีรักษ์ นริศรา, น้อยอาษา รักชนก, นามวงศ์ ถนอม, และ จรรยา ณัฐทฌาย์. 2021. “ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกหรือเปลี่ยนงานของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดยโสธร”. วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา 1 (2):47-57. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjphe/article/view/250880.