เอี่ยมนุ้ยสรวุฒิ. 2021. “ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด - 19 อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย”. วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา 1 (2), 75-90. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjphe/article/view/252212.