[1]
อารีรักษ์ น., น้อยอาษา ร., นามวงศ์ ถ., และ จรรยา . ณ. . ., “ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกหรือเปลี่ยนงานของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดยโสธร”, tjphe, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 47–57, ก.ค. 2021.