[1]
เอี่ยมนุ้ยส., “ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด - 19 อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย”, tjphe, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 75-90, ก.ค. 2021.