อารีรักษ์ น., น้อยอาษา ร., นามวงศ์ ถ., และ จรรยา . ณ. . . “ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกหรือเปลี่ยนงานของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดยโสธร”. วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา, ปี 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2021, น. 47-57, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjphe/article/view/250880.