https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjphe/issue/feed วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา 2022-08-07T21:33:04+07:00 ดร.ภคิน ไชยช่วย tjphe_editor@scphub.ac.th Open Journal Systems <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษาเป็นวารสารรับตีพิมพ์บทความทางวิชาการ และบทความวิจัยด้านการแพทย์ ด้านการสาธารณสุข ด้านทันตสาธารณสุข ด้านการพยาบาล ด้านสุขภาพศึกษา ด้านสหวิทยาการพฤติกรรมสุขภาพ และด้านสหวิทยาการวิทยาศาสตร์สุขภาพและนวัตกรรม<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; โดยมีกำหนดออก 3 ฉบับต่อปี<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม</p> https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjphe/article/view/256605 สถานการณ์และปัญหาการเข้าถึงยาเบดาควิลีนในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 2022-05-30T14:41:36+07:00 ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี shinnawat@siam.edu กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล shinnawat@siam.edu อรปรียา ศักดาพิสุทธิ์ shinnawat@siam.edu นิชกานต์ ศิลประเสริฐ shinnawat@siam.edu ปทุมพร เทพกัน shinnawat@siam.edu เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล shinnawat@siam.edu <p>วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย ยาเบดาควิลีนเป็นยาที่องค์การอนามัยโลกแนะนำและหลายประเทศเริ่มใช้ในการรักษาวัณโรคดื้อยาประสิทธิภาพดีขึ้น แต่ยาเบดาควิลีนมีราคาแพง ทำให้เกิดปัญหาการเข้าถึงยา การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการเข้าถึงยาเบดาควิลีนในประเทศไทย ใช้รูปแบบวิจัยการเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญจำนวน 9 ท่าน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การศึกษาพบว่าในด้านการรักษา ยามีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ลดระยะเวลาในการรักษา ลดอาการไม่พึงประสงค์ และผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการรักษา ด้านการเมืองเรื่องของยาพบว่าพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และฉบับที่กำลังแก้ไขส่งผลต่อการขึ้นทะเบียนยาของบริษัทยาชื่อสามัญ ราคายาส่งผลต่อการเข้าถึงยา การเจรจา การค้าระหว่างประเทศ อาจส่งผลทำให้การเข้าถึงยายากขึ้น สรุปยาเบดาควิลีนมีความเหมาะสมในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา แต่ปัญหาเรื่องระบบสิทธิบัตรและการเจรจาการค้าระหว่างประเทศอาจส่งผลต่อการเข้าถึงยาของผู้ป่วย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะพิจารณาคำขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับยาเบดาควิลีน อย่างละเอียดรอบครอบ และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันของยาชื่อสามัญที่จะทำให้ราคายาถูกลง</p> 2022-06-02T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjphe/article/view/258492 ความเครียดของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 2022-07-18T13:24:59+07:00 ชมพูนุช พัวเพิ่มพูนศิริ Wuttichan@scphub.ac.th วุฒิฌาน ห้วยทราย Wuttichan@scphub.ac.th <p>การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียดและการเปรียบเทียบความเครียดระหว่างชั้นปีของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ประชากรคือ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 121 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประเมินความเครียดจำนวน 60 ข้อ มาตรวัด 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)</p> <p>ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.04, S.D. ± 0.70) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดมากที่สุดคือด้านทักษะในการเรียน (µ = 3.23, S.D. ± 0.82) รองลงมาคือด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน (µ = 3.13, S.D. ± 0.85) ด้านการจัดการเรียนการสอน (µ = 3.11, S.D. ± 0.83) และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน (µ = 2.67, S.D. ± 0.92) ตามลำดับ ผลการเปรียบเทีย[ความเครียดของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาที่มีระดับชั้นปีที่ต่างกัน (P&lt; 0.023) และมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่างกัน (P&lt;0.020) มีความเครียดโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ P&lt; 0.05 ดังนั้นจึง ควรส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศการเรียนให้มีความรู้สึกที่ผ่อนคลายโดยอาศัยทักษะการสอนที่ดี ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ร่วมกับให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน</p> 2022-06-20T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjphe/article/view/258865 ผลการบริบาลเภสัชกรรมโดยการออกเยี่ยมบ้าน ในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ 2022-08-07T21:33:04+07:00 ภาณุ วิริยานุทัย phanu024@gmail.com กฤษฎิ์ ทองบรรจบ phanu024@gmail.com ศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ phanu024@gmail.com วิชาดา มะลิ phanu024@gmail.com ชนินาถ เครือนวล phanu024@gmail.com <p>การศึกษานี้เป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการใช้ยาและศึกษาผลการบริบาลเภสัชกรรมโดยการออกเยี่ยมบ้านต่อความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ความร่วมมือในการใช้ยา และระดับน้ำตาลสะสมในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่าระดับฮีโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดง (HbA1c) มากกว่า 7 mg% ที่มารับบริการในเขตเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิโซนตะวันออก อำเภองาว จำนวน 70 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 35 คน และกลุ่มควบคุม 35 คน กลุ่มทดลองได้รับการบริบาลเภสัชกรรมโดยการออกเยี่ยมบ้านจากเภสัชกร กลุ่มควบคุมได้รับการรักษาตามปกติจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทำการเก็บข้อมูล 2 ครั้ง ในเดือนที่ 0 และ 5 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบบันทึกการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วย มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบราค เท่ากับ 0.76 แบบประเมินความรู้โรคเบาหวาน มีค่าความเชื่อมั่น KR-20 เท่ากับ 0.88 แบบประเมินความร่วมมือในการใช้ยาสำหรับคนไทย และเครื่องเจาะเลือด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา Fisher’s exact test, Chi-square test, Paired t-test และ Independent t-test</p> <p>ผลการวิจัยพบว่าปัญหามากที่สุดคือปัญหาการใช้ยาและพฤติกรรมการใช้ยาซึ่งเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการรักษาของผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ ผลการศึกษาหลังการบริบาลเภสัชกรรมโดยการออกเยี่ยมบ้าน กลุ่มทดลองมีความรู้เรื่องโรคเบาหวานและความร่วมมือในการใช้ยาสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนระดับ HbA1c และ FBS ทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ</p> <p>ดังนั้นการบริบาลเภสัชกรรมโดยการออกเยี่ยมบ้านเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ช่วยค้นหาปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยได้มากขึ้น จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ช่วยให้ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องโรคเบาหวานและความร่วมมือในการใช้ยาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนระดับ HbA1c มีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังไม่ชัดเจน</p> 2022-06-02T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjphe/article/view/257030 การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน : ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2022-04-04T11:24:41+07:00 วิชุดา จันทะศิลป์ vichuda1105@gmail.com <p>การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มผู้เป็นเบาหวานที่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ดังนั้น ผู้ป่วยเบาหวานควรจะมีข้อมูลในการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงวิกฤตดังกล่าว เพื่อตระหนักและรู้เท่าทันความเสี่ยงและใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้</p> 2022-06-02T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี