กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบแบบประเมิน Purdue Pegboard, Nine hole peg test และ Upper Extremity Performance Test for the Elderly ในเรื่ององค์ประกอบของการทำงานของแขนในผู้สูงอายุ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล