[1]
ปุญญนิรันดร์ น., เมธาจารุนนท์ พ. และ สงวนพงษ์ ร. 2021. การเปรียบเทียบแบบประเมิน Purdue Pegboard, Nine hole peg test และ Upper Extremity Performance Test for the Elderly ในเรื่ององค์ประกอบของการทำงานของแขนในผู้สูงอายุ. วารสารกายภาพบำบัด. 43, 2 (ส.ค. 2021), 89–96.