[1]
ไตรรัตนสุวรรณ ธ., สงวนพงษ์ ร., เมธาจารุนนท์ พ., จรูญผล ก. และ วิรุณรัตนกิจ ย. 2021. ความมั่นคงขณะเดินและการมองเห็นระหว่างกลุ่มนักศึกษาวัยหนุ่มสาวที่มีและไม่มีอาการเวียนหรือมึนศีรษะ. วารสารกายภาพบำบัด. 43, 2 (ส.ค. 2021), 45–58.