[1]
จิตรดำรงค์ ส., ตันหยง จ., ตั้งพูลเจริญ ภ., อ่านคำเพ็ชร ป., โชคบุญธิยานนท์ พ. และ เงินมีศรี ร. 2021. ผลของการฝึก respiratory muscle stretch gymnastic และการฝึกโยคะ ต่อระดับความทนทานต่อการออกกำลังกาย ระดับความเครียดและค่าสมรรถภาพปอด ในผู้หญิงอายุ 18 – 25 ปี. วารสารกายภาพบำบัด. 43, 3 (ธ.ค. 2021), 97–110.