[1]
จันทูรน. และ อุทัยคุปต์ส. 2021. ท่าทางศีรษะยื่นไปข้างหน้าไม่ส่งผลต่อการทำงานด้านการรับรู้และสั่งการในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีสุขภาพดี. วารสารกายภาพบำบัด. 43, 1 (เม.ย. 2021), 22-30.