[1]
เจือจันทร์ส., แก้วมุณีว., ทองนุ่นก., พรหมอินทร์จ., แซ่เล่าธ. และ อัศววงศ์สวัสดิ์น. 2021. ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะบักแบบประยุกต์ในผู้ที่มีอาการปวดคอ สะบัก และไหล่: การศึกษาแบบสุ่ม. วารสารกายภาพบำบัด. 43, 1 (เม.ย. 2021), 31-44.