[1]
เจือจันทร์ saikaew, แก้วมุณี W., ทองนุ่น K., พรหมอินทร์ J., แซ่เล่า T. และ อัศววงศ์สวัสดิ์ N. 2021. ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะบักแบบประยุกต์ในผู้ที่มีอาการปวดคอ สะบัก และไหล่: การศึกษาแบบสุ่ม. วารสารกายภาพบำบัด. 43, 1 (เม.ย. 2021), 31–44.