[1]
วรรณพงษ์ S., นาคมะเริง S., เบนเน็ตต์ S. และ นวลเนตร์ N. 2021. ผลของการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องต่อการทรงตัวและพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุเพศหญิง. วารสารกายภาพบำบัด. 43, 2 (ส.ค. 2021), 67–79.