[1]
รงค์สวัสดิ์ ก., ภูศรี ธ., รังสร้อย อ. และ แสงจันทร์ จ. 2021. ผลของการกระตุ้นไฟฟ้าบริเวณฝ่าเท้าร่วมกับการฝึกการทรงตัวเพื่อเพิ่มความสามารถในการมั่นคงของการทรงท่าและการเดินในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะปลายประสาทเสื่อม: การศึกษานำร่อง. วารสารกายภาพบำบัด. 43, 2 (ส.ค. 2021), 80–88.