[1]
สุทธิวงษ์ จ., แก้วขันตี เ., ไกรวงศ์ ร. และ วงศ์ศิรินวรัตน์ ม. 2021. ความพึงพอใจของนายจ้างและผู้รับบริการต่อคุณภาพของนักกายภาพบำบัดที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2559-2561 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารกายภาพบำบัด. 43, 3 (ธ.ค. 2021), 152–163.