[1]
แก้วมุณี ว., ศศิอังกูร ส., คนเที่ยง อ., อามิง ม. และ ไชยาวิจิตร ศ. 2021. ความสัมพันธ์ระหว่างท่าทาง น้ำหนัก และรูปแบบการใช้งานของกระเป๋านักเรียนแบบล้อลากกับอาการปวดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น. วารสารกายภาพบำบัด. 43, 3 (ธ.ค. 2021), 164–175.