(1)
ปุญญนิรันดร์ น.; เมธาจารุนนท์ พ.; สงวนพงษ์ ร. การเปรียบเทียบแบบประเมิน Purdue Pegboard, Nine Hole Peg Test และ Upper Extremity Performance Test for the Elderly ในเรื่ององค์ประกอบของการทำงานของแขนในผู้สูงอายุ. Thai J Phys Ther 2021, 43, 89-96.