(1)
ไตรรัตนสุวรรณ ธ.; สงวนพงษ์ ร.; เมธาจารุนนท์ พ.; จรูญผล ก.; วิรุณรัตนกิจ ย. ความมั่นคงขณะเดินและการมองเห็นระหว่างกลุ่มนักศึกษาวัยหนุ่มสาวที่มีและไม่มีอาการเวียนหรือมึนศีรษะ. Thai J Phys Ther 2021, 43, 45-58.