(1)
จิตรดำรงค์ ส.; ตันหยง จ.; ตั้งพูลเจริญ ภ.; อ่านคำเพ็ชร ป.; โชคบุญธิยานนท์ พ.; เงินมีศรี ร. ผลของการฝึก Respiratory Muscle Stretch Gymnastic และการฝึกโยคะ ต่อระดับความทนทานต่อการออกกำลังกาย ระดับความเครียดและค่าสมรรถภาพปอด ในผู้หญิงอายุ 18 – 25 ปี. Thai J Phys Ther 2021, 43, 97-110.