(1)
จันทูรน.; อุทัยคุปต์ส. ท่าทางศีรษะยื่นไปข้างหน้าไม่ส่งผลต่อการทำงานด้านการรับรู้และสั่งการในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีสุขภาพดี. Thai J Phys Ther 2021, 43, 22-30.