(1)
เจือจันทร์ saikaew; แก้วมุณี W.; ทองนุ่น K.; พรหมอินทร์ J.; แซ่เล่า T.; อัศววงศ์สวัสดิ์ N. ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะบักแบบประยุกต์ในผู้ที่มีอาการปวดคอ สะบัก และไหล่: การศึกษาแบบสุ่ม. Thai J Phys Ther 2021, 43, 31-44.