(1)
วรรณพงษ์ S.; นาคมะเริง S.; เบนเน็ตต์ S.; นวลเนตร์ N. ผลของการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องต่อการทรงตัวและพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุเพศหญิง. Thai J Phys Ther 2021, 43, 67-79.