(1)
รงค์สวัสดิ์ ก.; ภูศรี ธ.; รังสร้อย อ.; แสงจันทร์ จ. ผลของการกระตุ้นไฟฟ้าบริเวณฝ่าเท้าร่วมกับการฝึกการทรงตัวเพื่อเพิ่มความสามารถในการมั่นคงของการทรงท่าและการเดินในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะปลายประสาทเสื่อม: การศึกษานำร่อง. Thai J Phys Ther 2021, 43, 80-88.