(1)
จำปา ร.; รัตนาภินันท์ชัย จ. อิทธิพลของระดับแสงสว่างในห้องต่อความสามารถในการทรงท่าวัดโดย Accelerometer ในอาสาสมัครที่มีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว: การทรงท่าในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว. Thai J Phys Ther 2021, 43, 136-151.