(1)
สุทธิวงษ์ จ.; แก้วขันตี เ.; ไกรวงศ์ ร.; วงศ์ศิรินวรัตน์ ม. ความพึงพอใจของนายจ้างและผู้รับบริการต่อคุณภาพของนักกายภาพบำบัดที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2559-2561 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล. Thai J Phys Ther 2021, 43, 152-163.