(1)
แก้วมุณี ว.; ศศิอังกูร ส.; คนเที่ยง อ.; อามิง ม.; ไชยาวิจิตร ศ. ความสัมพันธ์ระหว่างท่าทาง น้ำหนัก และรูปแบบการใช้งานของกระเป๋านักเรียนแบบล้อลากกับอาการปวดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น. Thai J Phys Ther 2021, 43, 164-175.