ปุญญนิรันดร์ น.; เมธาจารุนนท์ พ.; สงวนพงษ์ ร. การเปรียบเทียบแบบประเมิน Purdue Pegboard, Nine hole peg test และ Upper Extremity Performance Test for the Elderly ในเรื่ององค์ประกอบของการทำงานของแขนในผู้สูงอายุ. วารสารกายภาพบำบัด, [S. l.], v. 43, n. 2, p. 89–96, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/207420. Acesso em: 21 พ.ค. 2022.