ไตรรัตนสุวรรณ ธ.; สงวนพงษ์ ร.; เมธาจารุนนท์ พ.; จรูญผล ก.; วิรุณรัตนกิจ ย. ความมั่นคงขณะเดินและการมองเห็นระหว่างกลุ่มนักศึกษาวัยหนุ่มสาวที่มีและไม่มีอาการเวียนหรือมึนศีรษะ. วารสารกายภาพบำบัด, [S. l.], v. 43, n. 2, p. 45–58, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/211503. Acesso em: 28 ม.ค. 2023.