จิตรดำรงค์ ส.; ตันหยง จ.; ตั้งพูลเจริญ ภ.; อ่านคำเพ็ชร ป.; โชคบุญธิยานนท์ พ.; เงินมีศรี ร. ผลของการฝึก respiratory muscle stretch gymnastic และการฝึกโยคะ ต่อระดับความทนทานต่อการออกกำลังกาย ระดับความเครียดและค่าสมรรถภาพปอด ในผู้หญิงอายุ 18 – 25 ปี. วารสารกายภาพบำบัด, [S. l.], v. 43, n. 3, p. 97–110, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/220132. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.