จันทูรน.; อุทัยคุปต์ส. ท่าทางศีรษะยื่นไปข้างหน้าไม่ส่งผลต่อการทำงานด้านการรับรู้และสั่งการในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีสุขภาพดี. วารสารกายภาพบำบัด, v. 43, n. 1, p. 22-30, 17 เม.ย. 2021.