เจือจันทร์ส.; แก้วมุณีว.; ทองนุ่นก.; พรหมอินทร์จ.; แซ่เล่าธ.; อัศววงศ์สวัสดิ์น. ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะบักแบบประยุกต์ในผู้ที่มีอาการปวดคอ สะบัก และไหล่: การศึกษาแบบสุ่ม. วารสารกายภาพบำบัด, v. 43, n. 1, p. 31-44, 17 เม.ย. 2021.