เจือจันทร์ saikaew; แก้วมุณี W.; ทองนุ่น K.; พรหมอินทร์ J.; แซ่เล่า T.; อัศววงศ์สวัสดิ์ N. ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะบักแบบประยุกต์ในผู้ที่มีอาการปวดคอ สะบัก และไหล่: การศึกษาแบบสุ่ม. วารสารกายภาพบำบัด, [S. l.], v. 43, n. 1, p. 31–44, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/224054. Acesso em: 18 ส.ค. 2022.