สีพิมพ์ เ.; นวลเนตร์ น. ความเที่ยงภายในผู้วัดของการวัดแรงกำมือด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตด้วยมือในผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์ด์. วารสารกายภาพบำบัด, [S. l.], v. 43, n. 2, p. 59–66, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/240499. Acesso em: 25 พ.ค. 2022.