วรรณพงษ์ S.; นาคมะเริง S.; เบนเน็ตต์ S.; นวลเนตร์ N. ผลของการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องต่อการทรงตัวและพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุเพศหญิง. วารสารกายภาพบำบัด, [S. l.], v. 43, n. 2, p. 67–79, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/240990. Acesso em: 26 พ.ค. 2022.