พีระวัธน์กุล ฉ. .; ศิลสุภดล ป.; จำนงค์กิจ ส. . การเปรียบเทียบความสามารถในการทรงตัวระหว่างผู้สูงอายุที่มีและไม่มีประวัติการล้ม ด้วยวีบาลานซ์บอร์ด. วารสารกายภาพบำบัด, [S. l.], v. 43, n. 3, p. 111–122, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/240992. Acesso em: 31 ม.ค. 2023.