มหาทรัพย์ ป.; ลัดดาวงศ์ ธ. . ผลทันทีของการติดเทปไคเนซิโอร่วมกับการกระตุ้นเซลล์กระจกเงาต่อความสามารถด้านการเคลื่อนไหวในเด็กภาวะสมองพิการไทย. วารสารกายภาพบำบัด, [S. l.], v. 43, n. 3, p. 123–135, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/241319. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.