รงค์สวัสดิ์ ก.; ภูศรี ธ.; รังสร้อย อ.; แสงจันทร์ จ. ผลของการกระตุ้นไฟฟ้าบริเวณฝ่าเท้าร่วมกับการฝึกการทรงตัวเพื่อเพิ่มความสามารถในการมั่นคงของการทรงท่าและการเดินในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะปลายประสาทเสื่อม: การศึกษานำร่อง. วารสารกายภาพบำบัด, [S. l.], v. 43, n. 2, p. 80–88, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/241717. Acesso em: 25 พ.ค. 2022.