จำปา ร.; รัตนาภินันท์ชัย จ. อิทธิพลของระดับแสงสว่างในห้องต่อความสามารถในการทรงท่าวัดโดย accelerometer ในอาสาสมัครที่มีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว: การทรงท่าในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว. วารสารกายภาพบำบัด, [S. l.], v. 43, n. 3, p. 136–151, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/242332. Acesso em: 1 ก.พ. 2023.