สุทธิวงษ์ จ.; แก้วขันตี เ.; ไกรวงศ์ ร.; วงศ์ศิรินวรัตน์ ม. ความพึงพอใจของนายจ้างและผู้รับบริการต่อคุณภาพของนักกายภาพบำบัดที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2559-2561 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารกายภาพบำบัด, [S. l.], v. 43, n. 3, p. 152–163, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/242657. Acesso em: 5 ก.พ. 2023.